Schrijfproblemen kinderen

Problemen met schrijven

25-30% van de kinderen in het regulier basisonderwijs heeft problemen met het (leren) schrijven. Deze problemen betreffen bijvoorbeeld een onleesbaar handschrift, tempoproblemen en/of pijn en vermoeidheid bij schrijven. Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan (motorisch probleem), maar kunnen ook een uitingsvorm zijn van complexe motorische problematiek (bijv. Developmental Coordination Disorder, neurologische- of spieraandoeningen), gedragsstoornissen (bijv. autisme) of leerproblemen (bijv. dyslexie). Ondanks een toenemend gebruik van computers blijft schrijven heel belangrijk. Het is een communicatie middel en werkt ondersteunend aan de taalontwikkeling en het leren rekenen.

Oorzaken schrijfproblemen kinderen

Tijdens de ontwikkeling krijgen kinderen steeds meer ‘bouwsteentjes’ tot hun beschikking waardoor ze vaardigheden leren, zoals bijvoorbeeld schrijven. Maar tijdens deze ontwikkeling kan het ook anders verlopen, waardoor bepaalde bouwsteentjes niet (volledig) beschikbaar komen en de ontwikkeling van de vaardigheid (schrijven) niet soepel verloopt.

Hieronder een aantal voorbeelden van bouwsteentjes die belangrijk zijn voor schrijven:

  • Tastzin
  • Spierspanning in gehele lichaam
  • Evenwicht en het kunnen registeren van je eigen lichaam
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Oogmotoriek en oog-/handcordöinatie
  • Motorprogramma’s = geheugen van beweging
  • Lateralisatie = ontwikkeling van voorkeurshand
  • Dissociatie = de mogelijkheid lichaamsdelen afzonderlijk van elkaar te bewegen

Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen door Fysiotherapie MTC Schoonhoven

Wanneer er problemen zijn met het (leren) schrijven kan de kinderfysiotherapeut hiermee helpen. De kinderfysiotherapeuten bij Fysiotherapie MTC Schoonhoven zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van deze vaardigheid en maken daarbij gebruik van een evidence based onderzoeks- en behandelprotocol. Het onderzoek is erop gericht vast te stellen welke ëbouwstenení ontbreken waardoor het schrijven niet lukt. Hierbij ligt het accent op onderscheid maken tussen motorisch schrijfproblemen en problemen die zijn terug te voeren op cognitieve, gedragsmatige of leerproblemen. Wanneer er overwegend motorische problemen zijn is kinderfysiotherapie bewezen effectief. Indien uit het onderzoek blijkt dat er op meerdere domeinen problemen zijn, kunnen wij gericht advies geven over het juiste vervolgonderzoek bij een andere specialist.

De kinderfysiotherapeutische begeleiding van Fysiotherapie MTC Schoonhoven is erop gericht om de ontbrekende bouwstenen aan te leren en werkt daardoor ondersteunend aan het schrijfprogramma op school. Door de behandeling krijgt het kind extra oefentijd in een 1-op-1 setting naast de reguliere schrijfoefening in de klas. De oefeningen worden vaak in spelvorm aangeboden om het plezier in schrijven terug te winnen of te vergroten. Om goed aan te kunnen sluiten bij het schrijfprogramma van school verdient het de voorkeur om op school te behandelen. Een nauwe samenwerken met leerkrachten bevorderd het succes.